top of page

Psychometric tools are available to help you screen, develop, and plan effectively.

The Professional Tools หรือ เครื่องมือสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ในการช่วยคัดเลือกพัฒนา วางแผน บุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

M.I.S.S.CONSULT มีบริการมากกว่าแบบประเมินสำหรับ Norm Thai แต่ยังครอบคลุมไปยังแบบประเมินสากลในรูปแบบต่างๆ บนพื้นฐานการทำงานมืออาชีพ สิ่งที่เรานำเสนอย่อมต้องเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด สำหรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ท่านต้องการ แบบประเมินทางจิตวิทยาครอบคลุมทุกแบบที่ลูกค้าต้องการ

หากไม่มั่นใจว่าแบบประเมินทางจิตวิทยาแบบไหนที่เหมาะกับองค์กรของลูกค้า เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมและเข้าใจวัตถุประสงค์ของแบบประเมินทางจิตวิทยา แบบประเมินทางจิตวิทยามีความเหมาะสมและการใช้งานที่แตกต่างกัน

หากใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อาจจะทำให้เสียโอกาสที่จะได้คนที่เหมาะสมกับองค์กร เช่น

  • การลงทุนพัฒนาในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ( Top Management )

  • การลงทุนพัฒนาในกลุ่มกลุ่มผู้บริหารดาวเด่น (Talent Management)

  • การคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับ Competency ขององค์กร

แบบทดสอบจิตวิทยา สำหรับวัดบุคลิกภาพและทัศนคติบุคคล

แบบทดสอบเพื่อการคัดเลือกและวัดลักษณะความเหมาะสม ความสามารถทางสายอาชีพ ที่เฉพาะเจาะจงตำแหน่งงานโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับการวัดตำแหน่งงานที่เป็น Talent Group หรือตำแหน่งงานที่ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ

แบบทดสอบเพื่อการคัดเลือกก่อนเข้ารับการทำงานในตำแหน่งงานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับ
การคัดเลือกพนักงานทั่วไป สามารถใช้ได้กับทุกตำแหน่งงาน เน้นการประหยัดต้นทุน และสะดวกรวดเร็ว

แบบทดสอบเพื่อตอบสนองในการคัดเลือกบุคลากรในระดับความสามารถที่ดีที่สุด สำหรับการปฎิบัติงานที่เหมาะสม ตามระดับทักษะที่ต้องการ เพื่อความเหมาะสมกับตัวองค์กร ทีมงาน และตำแหน่งงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แบบทดสอบเพื่อตอบสนองตามวัตถุประสงค์

Psychometric Test Process

ทำให้มันง่าย!

bottom of page