top of page

แบบประเมินอื่นๆ

Group E

Business Test

แบบทดสอบวัดทักษะทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุด เหมาะสำหรับคัดเลือกผู้บริหาร หรือสำหรับใช้ทดสอบผู้สมัครภายในก่อนเลื่อนตำแหน่ง

คำแนะนำ: เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ระดับความสามารถทางด้านการเข้าสังคม การเข้าหาและการกสร้างเครือข่าย

Social Test

แบบทดสอบวัดทัศนคติทางความคิดในการช่วยเหลือคนอื่น ความสามารถในการแก้ปัญหาในเรื่องของคนคนอื่น การกระตุ้น การแนะนำ การทำให้ผู้อื่นไว้ใจ หรือการสร้างความเชื่อมั่นต่อคนอื่น

คำแนะนำ: เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ระดับความสามารถทางด้านการเข้าสังคม การเข้าหาและการกสร้างเครือข่าย

Mechanical Test

แบบทดสอบวัดความสามารถ ความสนใจทางด้านเทคโนโลยี การออกแบบ การเข้าใจรูปแบบ การแก้ไขแบบ
 

คำแนะนำ: เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ระดับความสามารถทางด้านเครื่องจักร เทคโนโลยี ทักษะทางด้านเครื่องกล

Customer Mind Test

แบบทดสอบวัดความสามารถ หรือ ทักษะ การทำงานด้านบริการผู้อื่น จิตใจด้านบริการ
 

คำแนะนำ: เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ทักษะการให้บริการ และการดูแลผู้อื่น

Psychometric Test Process

ทำให้มันง่าย!

bottom of page