top of page
Aptitude .png

Aptitude Test

แบบทดสอบเพื่อตอบสนองในการคัดเลือกบุคลากรในระดับความสามารถที่ดีที่สุด สำหรับการปฎิบัติงานที่เหมาะสม ตามระดับทักษะที่ต้องการ เพื่อความเหมาะสมกับตัวองค์กร ทีมงาน และตำแหน่งงาน เพื่อวัตถุประสังค์ในการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ชุดแบบประเมิน Aptitude Test: วัดระดับความสามารถหรือทักษะในด้านต่างๆ หรือทักษะความสามารถที่ถูกทดสอบจะแบ่งเป็น 7 ประเภท

  • Acuteness: แบบทดสอบทักษะ หรือความสามารถทางด้านการทำงานอย่างต่อเนื่อง ความอดทนต่อการทำงานที่ต้องอาศัยความละเอียด และใช้จำนวนชั่วโมงทำงานที่สูง

  • Spatial Recognition: แบบทดสอบทักษะ หรือความสามารถทางด้านการออกแบบ การจินตนาการ วิเคราะห์รูปแบบของงานออกแบบ

  • Physical Analysis: แบบทดสอบทักษะ หรือความสามารถทางด้านการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ หรือ หลักความจริง สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

  • Verbal Penetration: แบบทดสอบทักษะทางด้านการเข้าใจคำพูด การตีความคำพูด และการนำไปปฎิบัติได้ตามวัตถุประสงค์

  • Numerical Deduction: แบบทดสอบทักษะทางด้านตัวเลข การตีความ การเข้าใจตัวเลข รวมถึงการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นทางหลักเลขคณิตศาสตร์ แนวโน้มทางการตลาดผ่านทางตัวเลข

  • Observation: แบบทดสอบทักษะความสามารถการใช้ข้อมูลในการตัดสินปัญหา หรือการประเมินความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้น

  • Critical Dissection: แบบทดสอบทักษะความสามารถการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานเกี่ยวกับบุคคล การตัดสินปัญหา หรือการใช้ข้อมูลโดยรอบเพื่อตัดสินแก้ปัญหา

แบบทดสอบความถนัด 

คำแนะนำ เหมาะสำหรับการคัดเลือกที่พิจารณาทักษะ หรือระดับความเป็นเก่งเป็นสำคัญ  Aptitude Test : ออกแบบเพื่อคัดเลือกเฉพาะสายอาชีพ แบบประเมินถูกออกแบบเฉพาะโดยเลือกแบบทดสอบทั้ง 7 แบบ ประเมินความสามารถด้านใดจำเป็นต้องมีในสายอาชีพดังกล่าว และทำการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น Aptitude ที่ถูกออกแบบที่มีความเฉพาะเจาะจง จะมีความยาก และจุดมุ่งหมายในการวัดระดับความสามารถที่ถูกกำหนดเจาะจง เช่น ออกแบบเพื่อคัดเลือก วิศวกรไฟฟ้าในระดับผู้ทำงานทั่วไป ก็จะแตกแต่งจาก Aptitude ที่ออกแบบเพื่อคัดเลือก วิศวกรไฟฟ้าในตำแหน่ง ผู้จัดการ เป็นต้น

Personality Test

Make it Simple!

bottom of page