top of page

แบบประเมินเพื่อวัตถุประสงค์

Group B Specific Career Test.png

Specific Test

แบบทดสอบโดยการรวม Personality + Aptitude + Motivation Test ไว้ด้วยกัน เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องใช้ Psychometric Test ที่ไม่ต้องการรายละเอียดมาก หรือมีข้อมูลมาก เพื่อคัดกรองผู้สมัครจำนวนมากเบื้องต้น หรือจำกัดกลุ่มงาน หรือลักษณะงานที่เด่นชัด ตามรายละเอียด

  • Persuasive Job: ลักษณะงานที่ต้องการความสามารถด้านการโน้มน้าว การจูงใจ

  • People Management: ลักษณะงานที่ต้องการความสามารถด้านการจัดการกับคนเป็นหลัก

  • The Professional: ลักษณะงานที่ต้องการความสามารถหรือทักษะที่เด่นชัด

  • Information / Technical: ลักษณะงานที่ต้องการความสามารถหรือทักษะด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านช่าง

  • Service Job: ลักษณะงานที่เน้นด้านบริการ

  • Helping Job: ลักษณะงานที่เน้นด้านการให้ความร่วมมือ การประสานงาน การฝึกอบรม

  • Media Job: ลักษณะงานที่เน้นความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ การออกแบบจูงใจ

คำแนะนำ: เหมาะสำหรับการประเมินตำแหน่งที่มีความสำคัญ หรือมีการรับสมัครสูง​

Personality Test

ทำให้มันง่าย!

bottom of page