top of page
career with us

แก้ปัญหาให้ลูกค้าด้วยจุดประสงค์ร่วมกัน

เริ่มต้นการเดินทางของคุณ

ที่ปรึกษา

คุณจะร่วมมือในโครงการที่ท้าทายกับสมาชิกในทีมจากภูมิหลังและสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มความเข้าใจในปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนจากมุมมองที่หลากหลายและมองหาวิธีแก้ปัญหา

 

รายละเอียดงาน:

 

 

 • พัฒนาธุรกิจ / Cold Call สำหรับธุรกิจใหม่

 • เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรและการทดสอบไซโครเมทริกของลูกค้า

 • ให้บริการลูกค้าเดิมและพัฒนาลูกค้าใหม่

 • มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเข้าพบลูกค้าเป็นประจำ

คุณสมบัติ:

 

 • MBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีในอุตสาหกรรมใด ๆ

 • มีทัศนคติที่ขับเคลื่อนตนเอง คิดบวก เป็นอิสระ และสามารถทำได้

 • ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่แข็งแกร่ง

 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • B2B หรือประสบการณ์ราชการ

 • บันทึกที่พิสูจน์แล้วจัดการโครงการหรือความสำเร็จในการทดลอง

bottom of page