top of page
เพราะ แต่ละองค์กรย่อมมีความต้องการบุคลากรที่มีความเหมาะสมแตกต่างกัน ตลอดทั้งเป็นบุคลากรที่มีความสามารถตอบสนองต่อการเติบโตขององค์กรได้ การสรรหาบุคลากรเชิงลึก จึงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
 
M.I.S.S.Consult เราเชี่ยวชาญทั้งด้านจิตวิทยา และ การพัฒนาศักยภาพบุคคล ดังนั้นรูปแบบการให้บริการของ Assessment Selection หรือ การบริการสรรหาด้วยการวัดประเมินและวิเคราะห์ผลในเรื่องทักษะ ความรู้ ความสามารถและศักยภาพบุคคลของเราจึงรับประกันความพึงพอใจ 100%
 
เรายินดีคืนเงิน 100% ในกรณีบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก ไม่ได้มาตราฐาน หรือ ไม่ผ่านคุณภาพในการทำงานตามที่องค์กรคาดหวัง รูปแบบบริการของเรา เป็นการประเมินครบวงจร โดยครอบคลุมการประเมินทุกคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ต้องการทราบ เพื่อความมั่นใจในการเลือกบุคคลากรที่มีความเหมาะสมและดีที่สุดเท่านั้น เพราะ เรามั่นใจว่าทำได้ เราจึงกล้ารับประกันคุณภาพแก่บริการของเรา 100%
Assessment Center
ศูนย์ประเมินและพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
แนวทางหรือวิธีการประเมินพฤติกรรมที่ครอบคลุมทุกคุณลักษณะของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการประเมินและวิเคราะห์บุคลากรแบบครบถ้วนทุกด้าน โดยมีการจัดทำประเมินในรูปกลุ่มการประเมินพฤติกรรมเสมือนการทำงานจริงในตำแหน่งเป้าหมาย ผ่านความหลากหลายของรูปแบบวิธี และ สถานการณ์ เพื่อยืนยันถึงคุณสมบัติที่ต้องการมีอยู่จริงในตัวผู้เข้ารับการประเมิน
 
โดยการทำประเมินจะมีรูปแบบและกระบวนการที่ออกแบบโดยเฉพาะ ดังนั้น ประกอบไปด้วยเครื่องมือ และ วิธีการโดยเฉพาะ สำหรับการประเมินที่ครอบคลุมกับความต้องการตามลักษณะของพฤติกรรม ทัศนคติ และ ความสามารถ สำหรับการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานเป้าหมายให้ได้อย่างดีที่สุด
 
Assessment Centre เป็นการประเมินที่ถูกยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงมากที่สุด เหมาะสำหรับการประเมินในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและความเสี่ยงสูง โดย M.I.S.S.CONSULT ใช้รูปแบบและเครื่องมือ ที่ครอบคลุมหลักการ Positive Psychology & Behavioral Consultation Theory เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินการสูงสุดอย่างเป็นที่ยอมรับ ผ่าน 3 ขั้นตอนการทำงานดังนี้

 

iStock-1281220412.jpeg

ศูนย์ประเมินและพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน 

The Secret of Human Capital  Success

Identify

เกณฑ์ที่สำคัญของระบบการประเมิน

2

ส่วนประกอบ
ของระบบการประเมิน

1

ชุดเครื่องมือประเมินสำหรับใช้ในโปรแกรมของคุณ

3

1. Identify components of an assessment system: 
 

M.I.S.S.CONSULT ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบและการกำหนดระบบกระบวนการประเมินที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงตามความต้องการและลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กร การยอมรับในความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาระบบประเมินผลที่ตอบสนองต่อทั้งความต้องการทางด้านทักษะและความสามารถ รวมถึงความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการคัดเลือกบุคคลที่สามารถเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

เราออกแบบกระบวนการประเมินด้วยการผสานรวมเทคนิคการประเมินที่หลากหลาย ตั้งแต่การวิเคราะห์ประวัติและทักษะของผู้สมัคร, การทดสอบความสามารถ, การสัมภาษณ์ที่เน้นความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร, จนถึงการใช้เครื่องมือและโปรแกรมประเมินที่ทันสมัย เรายังคงให้ความสำคัญกับการปรับแต่งกระบวนการและเครื่องมือประเมินให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร เพื่อให้ผลลัพธ์ของการประเมินสามารถสะท้อนถึงความเหมาะสมและความสามารถของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้อย่างแม่นยำ
2. Identify important criteria for an assessment system.

ทำการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญสำหรับระบบการประเมิน เพื่อให้เกิดการประเมินในรูปแบบที่สมบูรณ์และมีความเหมาะสมต่อ  ความต้องการ
M.I.S.S.CONSULT ทำการประเมินปัจจัยสำคัญของแต่ละตำแหน่งงานอย่างเฉพาะองค์กร เพื่อความมั่นใจในการคัดเลือก บุคลากรที่เป็นคนเก่งตามที่องค์กรคาดหวังและส่งออกผลงานได้อย่างแท้จริง โดยมีการ สำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานดังกล่าว ตลอดทั้ง ผู้ที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งงานดังกล่าว เพื่อช่วยองค์กรในการหาปัจจัยที่สำคัญในการประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง 
3. Identify a set of assessment tools for use in your program.

เราคัดเลือกและนำเสนอรูปแบบเครื่องมือสำหรับการประเมินต่างๆ ให้แก่ทีมงานทางบริษัท พร้อมทั้งตัวอย่างเครื่องมือที่จะถูกนำมาใช้ในระบบ M.I.S.S.CONSULT แนะนำรูปแบบเครื่องมือ และ วิธีการที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างรายงานผล แบบเฉพาะองค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และ ตอบสนองต่อการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตลอดทั้ง ฝ่ายผู้บริหารระดับสูง เพื่อการบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
bottom of page