top of page

เพราะ แต่ละองค์กรย่อมมีความต้องการบุคลากรที่มีความเหมาะสมแตกต่างกัน ตลอดทั้งเป็นบุคลากรที่มีความสามารถตอบสนองต่อการเติบโตขององค์กรได้ การสรรหาบุคลากรเชิงลึก จึงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

 

M.I.S.S.Consult เราเชี่ยวชาญทั้งด้านจิตวิทยา และ การพัฒนาศักยภาพบุคคล ดังนั้นรูปแบบการให้บริการของ Assessment Selection หรือ การบริการสรรหาด้วยการวัดประเมินและวิเคราะห์ผลในเรื่องทักษะ ความรู้ ความสามารถและศักยภาพบุคคลของเราจึงรับประกันความพึงพอใจ 100%

 

เรายินดีคืนเงิน 100% ในกรณีบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก ไม่ได้มาตราฐาน หรือ ไม่ผ่านคุณภาพในการทำงานตามที่องค์กรคาดหวัง รูปแบบบริการของเรา เป็นการประเมินครบวงจร โดยครอบคลุมการประเมินทุกคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ต้องการทราบ เพื่อความมั่นใจในการเลือกบุคคลากรที่มีความเหมาะสมและดีที่สุดเท่านั้น เพราะ เรามั่นใจว่าทำได้ เราจึงกล้ารับประกันคุณภาพแก่บริการของเรา 100%

Assessment Center
ศูนย์ประเมินและพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

แนวทางหรือวิธีการประเมินพฤติกรรมที่ครอบคลุมทุกคุณลักษณะของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการประเมินและวิเคราะห์บุคลากรแบบครบถ้วนทุกด้าน โดยมีการจัดทำประเมินในรูปกลุ่มการประเมินพฤติกรรมเสมือนการทำงานจริงในตำแหน่งเป้าหมาย ผ่านความหลากหลายของรูปแบบวิธี และ สถานการณ์ เพื่อยืนยันถึงคุณสมบัติที่ต้องการมีอยู่จริงในตัวผู้เข้ารับการประเมิน

 

โดยการทำประเมินจะมีรูปแบบและกระบวนการที่ออกแบบโดยเฉพาะ ดังนั้น ประกอบไปด้วยเครื่องมือ และ วิธีการโดยเฉพาะ สำหรับการประเมินที่ครอบคลุมกับความต้องการตามลักษณะของพฤติกรรม ทัศนคติ และ ความสามารถ สำหรับการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานเป้าหมายให้ได้อย่างดีที่สุด

 

Assessment Centre เป็นการประเมินที่ถูกยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงมากที่สุด เหมาะสำหรับการประเมินในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและความเสี่ยงสูง โดย M.I.S.S.CONSULT ใช้รูปแบบและเครื่องมือ ที่ครอบคลุมหลักการ Positive Psychology & Behavioral Consultation Theory เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินการสูงสุดอย่างเป็นที่ยอมรับ ผ่าน 3 ขั้นตอนการทำงานดังนี้

 

iStock-1281220412.jpeg

ศูนย์ประเมินและพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน 

The Secret of Human Capital  Success

Identify

เกณฑ์ที่สำคัญของระบบการประเมิน

2

ส่วนประกอบ
ของระบบการประเมิน

1

ชุดเครื่องมือประเมินสำหรับใช้ในโปรแกรมของคุณ

3

1

Identify components of an assessment system: 

 

กำหนดระบบหรือรูปแบบของรูปแบบกระบวนการประเมินให้มีความเหมาะสม ตามความต้องการประเมินของบริษัทฯ.

M.I.S.S.CONSULT  ตระหนักถึงความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร การกำหนดระบบและรูปแบบของกระบวนการประเมินจึงมีความสำคัญ เพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคลากรที่ไม่เพียงตอบสนองในด้านทักษะความสามารถ หากยังคงคำนึงถึง การตอบสนองในด้านวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการคัดเลือกบุคลากรที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับองค์กรในระยะยาว

2

Identify important criteria for an assessment system.

ทำการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญสำหรับระบบการประเมิน เพื่อให้เกิดการประเมินในรูปแบบที่สมบูรณ์และมีความเหมาะสมต่อ  ความต้องการ

 

M.I.S.S.CONSULT ทำการประเมินปัจจัยสำคัญของแต่ละตำแหน่งงานอย่างเฉพาะองค์กร เพื่อความมั่นใจในการคัดเลือก บุคลากรที่เป็นคนเก่งตามที่องค์กรคาดหวังและส่งออกผลงานได้อย่างแท้จริง โดยมีการ สำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานดังกล่าว ตลอดทั้ง ผู้ที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งงานดังกล่าว เพื่อช่วยองค์กรในการหาปัจจัยที่สำคัญในการประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง 

3

Identify a set of assessment tools for use in your program.

ทำการคัดเลือกและนำเสนอรูปแบบเครื่องมือสำหรับการประเมินต่างๆ ให้แก่ทีมงานทางบริษัท พร้อมทั้งตัวอย่างเครื่องมือที่จะถูกนำมาใช้ในระบบ

 

M.I.S.S.CONSULT แนะนำรูปแบบเครื่องมือ และ วิธีการที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างรายงานผล แบบเฉพาะองค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และ ตอบสนองต่อการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตลอดทั้ง ฝ่ายผู้บริหารระดับสูง เพื่อการบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

bottom of page