top of page
iStock-1205993534.jpeg
Missconsult partner banner.png

ตลอดระยะเวลา 10  ปีที่ผ่านมาเราให้บริการมากกว่า 1000 บริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ  เป็นสิ่งที่ยืนยัน

บริการและความเป็นมืออาชีพของเรา    

เราคัดเลือกแบบทดสอบใหม่ๆ การเทรนนิ่งใหม่ เราคอยอัพเดทสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคคลากรที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับต่างประเทศ 

ไม่ว่าลูกค้าของเราจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่  สิ่งหนึ่งที่ลูกค้ามั่นใจได้คือความซื่อสัตย์ ซื่อตรง รวดเร็ว และให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา

I've taken other personality tests, but never one as in-depth as this one. The results were surprising and insightful. I would say that this test is worth the money, and I will take it again.
bottom of page