top of page
iStock-1167590758.jpeg

Leadership Solution Specialists
Your partner in leadership development.

Overview

Welcome to MissConsult.com!

We're your one-stop shop for expert business solutions, specializing in people development and leadership strategies. We're here to help you unlock your team's full potential and drive your business forward. Explore our site to learn more about our services and how we can help your organization thrive.

ในโลกธุรกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่ง การแข่งขันสูง และความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หนึ่งในกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จคือการมี "คน" ที่ใช่ และ "ทีม" ที่แข็งแกร่ง ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ

เราเข้าใจดีว่าปัญหาและความท้าทายด้านบุคลากรเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเติบโตของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะตรงตามความต้องการ การขาดแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทำงาน หรือความขัดแย้งภายในทีม ทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะเป็น "คู่คิด" ที่จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรม เราจะวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของธุรกิจคุณอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมและตรงจุดที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ การออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพ หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

เราไม่เพียงแต่ให้คำปรึกษา แต่เราลงมือทำร่วมกับคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันที่นำเสนอจะถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างแท้จริง เป้าหมายของเราคือการเห็นทีมงานของคุณเติบโตเป็นทีมที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ และมีความสุข ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจคุณ

Assessment Center
(ศูนย์ประเมินและพัฒนาศักยภาพพนักงาน)

  • แบบทดสอบจิตวิทยา
  • Aptitude Test

Neuroscience for Training
(Training สำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง)

  • Training Mindset Programming
  • Talent Management Programming
PXT Selection Assessments
(แบบประเมินสำหรับคัดเลือกระดับผู้บริหารให้เหมาะกับตำแหน่งงานและความต้องการขององค์กร )
iStock-1138700254.jpg
Email: Consultant@missconsult.com
Office: 02-125-2959
Mobile no: 085-186-2356

www.disc-thailand.com
www.missconsult.com
bottom of page