top of page
iStock-1167590758.jpeg

Overview

การบริหารจัดการถือเป็นการลงทุนที่สำคัญ  M.I.S.S.CONSULT ได้พัฒนารูปแบบสินค้า บริการที่ตอบสนองและสนับสนุนการประเมินและวัดผลสำเร็จของการลงทุนในด้านบุคคลากร โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าและความสำเร็จให้กับคู่ค้าของเราอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราถูกออกแบบมาอย่างละเอียดรอบคอบ ภายใต้วัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของบุคคลในองค์กร โดยผ่านกระบวนการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ เพื่อนำพาสู่การเข้าใจศักยภาพอย่างแท้จริงและบรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เราให้ความสำคัญกับการสร้างความสำเร็จร่วมกับคู่ค้าของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนในด้านบุคคลากรผ่าน M.I.S.S.CONSULT จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายและคุ้มค่าอย่างแท้จริง

Assessment Center
(ศูนย์ประเมินและพัฒนาศักยภาพพนักงาน)

  • Aptitude Test

Neuroscience for Training
(Training สำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง)

  • Training Mindset Programming
  • Talent Management Programming
PXT Selection Assessments

(แบบประเมินสำหรับคัดเลือกระดับผู้บริหารให้เหมาะกับตำแหน่งงานและความต้องการขององค์กร )
iStock-1138700254.jpg
Email: Consultant@missconsult.com
Office: 02-125-2959
Mobile no: 085-186-2356

www.disc-thailand.com
www.missconsult.com
bottom of page