top of page
iStock-498323505.jpeg
pxt-awb-color.png

เข้าใจพนักงานและ
ทำให้ทุกคนมีส่วนรวม

การธำรงรักษาไว้ซึ่งพนักงานคนเก่งในองค์กร

สี่ขั้นตอนง่ายๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์หาคนเก่งเข้าสู่องค์กร

Plan .png
Assess.png
Choose.png
Engage.png

ขั้นตอนที่ 4: ENGAGE  | การทำให้พนักงานในองค์กรรู้สึกผูกพันกับองค์กร 

องค์กรใช้ความพยายามอย่างมากในการจ้างคนที่เหมาะสม การรักษาคนเก่งและมีความสามารถสูงนั้นต้องการมากกว่านั้นอีก

 

รายงานจะช่วยให้องค์กรเห็นภาพและสนับสนุนพนักงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างมาตราฐานเพื่อพัฒนาโดยแสดงภาพรวมว่าพนักงานจะเหมาะกับงานที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ และโอกาสการเลื่อนตำแหน่งในอนาคต

รายงานจะช่วยให้องค์กร เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์พัฒนาคนเก่งนอกเหนือจากการจ้างงานและการคัดเลือก PXT Select™ สามารถช่วยองค์กรเตรียมความพร้อม ฝึกสอน และพัฒนาพนักงานใหม่ หรือพัฒนาความสามารถพนักงานที่มีอยู่ในองค์กร

Business Discussion
Paper Clips

เครื่องมือช่วยพัฒนาคนเก่งให้กับองค์กร

เครื่องมือแนะนำสำหรับกระบวนการนี้
  • Coaching Report

  • Sales: Coaching Report

  • Leadership Report

  • Team Report

  • Individual's Feedback Report

  • Sales: Individual's Feedback Report

  • Manager-Employee Report

  • Individual's Graph Report

  • Multiple Positions Report

Coaching Report

รายงานนี้ประกอบด้วยผลการประเมินของแต่ละคน รวมถึงคำแนะนำในการ Coaching และวิธีที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อการเข้าถึงบทบาทในแง่มุมต่างๆ

Download Sample Report
pxtselect-coaching-report.jpeg

Leadership Report

วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาพนักงาน รายงานนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพในการเป็นผู้นำของบุคคลและแนวทางในทักษะความเป็นผู้นำ

 

6 ทักษะที่ผู้นำองค์กรต้องการโดยทั่วไป ทักษะความเป็นผู้นำทั้ง 6 ทักษะนั้นแสดงให้เห็นโดยสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของแต่ละบุคคล โดยมีจุดแข็งและความท้าทายในการเป็นผู้นำที่อาจเกิดขึ้น

Download Sample Report

Individual's Feedback Report

รายงานนี้แสดงผลลัพธ์ของผู้สมัครในรูปแบบการบรรยาย ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ Job Fit ของผู้สมัครและไม่ได้ทำการเปรียบเทียบผู้สมัครกับแบบ Performance Model 

 

แต่จะอธิบายว่าการประเมินใช้มาตรการใดและ

ให้การตีความผลลัพธ์

Download Sample Report
leadership report.png
Sales- Comprehensive Report.png

Manager-Employee Report

รายงานนี้ให้ประโยชน์เช่นเดียวกับรายงานการฝึกสอน แต่เน้นที่ตำแหน่งการขาย ใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับการขายตลอดทั้งรายงาน

Download Sample Report
Sales-Coaching.png

Team Report

รายงานช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์

 

การออกแบบเพื่อให้สมาชิกในทีมแต่ละคนมีรายงาน feedback ส่วนบุคคลพร้อมคำติชมที่เขียนขึ้นสำหรับพวกเขา เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมในการทำความเข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง

Download Sample Report
Team Report.jpeg

Sales: Individual’s Feedback Report

รายงานนี้ให้ประโยชน์เช่นเดียวกับรายงาน feedback คำติชมของแต่ละบุคคล แต่เน้นที่ตำแหน่งการขาย ใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับการขายตลอดทั้งรายงาน

Download Sample Report
Sales-Individual.png

Manager-Employee Report

รายงานนี้เปรียบเทียบผลลัพธ์ของบุคคลกับผลลัพธ์ของผู้จัดการ ผู้จัดการมักใช้สิ่งนี้เพื่อเริ่มต้นอย่างถูกต้องกับพนักงานใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ให้กับพวกเขา

Download Sample Report
Manager-Employee Report.jpeg

Multiple Positions Report

รายงานนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพนักงาน รายงานนี้จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลมีความสอดคล้องกับตำแหน่งต่างๆ ในองค์กรที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางอาชีพของตนอย่างไร

 

ผู้จัดการสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยพนักงานเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทในอนาคต

Download Sample Report
Multiple Positions Report.jpeg

Individual’s Graph Report

รายงานนี้แสดงผลของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับมาตราส่วนรูปแบบการคิดและลักษณะพฤติกรรม ตลอดจนความสนใจ ซึ่งแสดงภาพผลลัพธ์ของบุคคล เนื่องจากรายงานนี้ไม่ได้ให้แนวทางในการตีความ ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าควรให้พร้อมกับรายงานคำติชมของแต่ละบุคคล

Download Sample Report
Individual’s Graph Report.jpeg

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

ลดความซับซ้อนของกระบวนการคัดเลือก

การมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร

ลดอคติในการจ้างงาน

การบริหารจัดการต้นทุนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างโมเดลต้นแบบคนเก่ง

ลดต้นทุนการจ้างที่ไม่ดี

การธำรงรักษาไว้ซึ่งพนักงาน 

เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน

bottom of page