top of page

TESTIMONIAL

ถ้าวัดไม่ได้ก็ปรับปรุงไม่ได้
 
" เลขากูลว่ากูเกิ้ล ปัญญาปะ!

สามารถบังคับได้ไม่เกิน 180 หรือ 360 feeback  สามารถเกินทุกบาททุกสตางค์และปรมาจารย์ได้"
Quote Mark
Quote Mark

ปรัชญาของเรา

คุณค่าที่แตกต่างซึ่งเรามอบให้คือ การช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจ, เรียนรู้, และปฏิบัติตามวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองอย่างเฉพาะเจาะจง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาวตามที่คาดหวังไว้ นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้องค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศให้ความไว้วางใจและเลือกใช้บริการ M.I.S.S.Consult อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับผลตอบรับที่ชัดเจนจากกระบวนการที่สร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

  • Training Need Assessment - การประเมินความคาดหวังของผู้เข้าอบรมก่อนการอบรม

  • Psychometric Test - แบบทดสอบจิตวิทยาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝีกอบรมได้เรียนรู้ตนเอง

  • 180 Degree Feedback - การประเมินผู้เข้าอบรมเพื่อวัดพฤติกรรมหลังการอบรม

  • IDP - รายงานผลเชิงบุคคลในด้านผลสำเร็จด้านการลงทุนในการอบรมดังกล่าว

Mindset Training Philosophy 

บริการการฝึกอบรมเฉพาะตามความต้องการขององค์กร โดยหลักการฝึกอบรมของ MissConsult เราสร้างความแตกต่างโดยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

  • การสร้างความตระหนักรู้: มีการทดสอบผู้เข้าฝึกอบรม เพื่อทราบถึงปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้มสาเหตุของปัญหา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและรับทราบถึงปัญหา

 

  • การสร้างความเข้าใจ: รูปแบบการฝึกอบรม เน้นกิจกรรม การลงมือทำ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจถึงสาระสำคัญ หรือประเด็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในแนวทางที่นำไปปฏิบัติและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง

 

  • การสร้างความสมัครใจ: การติดตามผลด้วยลิขสิทธ์เฉพาะของ MissConsult เรามีรูปแบบการติดตามพฤติกรรมที่ทางองค์กรสามารถทำเองได้ ผ่านเว็บไซด์ของเราและสามารถทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากผู้เข้าฝึกอบรม

 

ด้วยขั้นตอนดังกล่าว การฝึกอบรมของเราจึงสามารถสร้างคุณค่างานให้แก่ฝ่ายบุคลากรอย่างแท้จริง และ ยังสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เห็นผลได้ชัดเจนจากการลงทุนขององค์กร

Mindset Training Focus 

1. Attitude Focus - สร้างทัศนคติ

โปรแกรมการฝึกอบรมการสร้างทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ

 

2. Competency Focus - สร้างความสามารถให้แข่งขันได้

โปรแกรมฝีกอบรมที่เน้นการสร้างทักษะ ความสามารถ เพือให้เกิดการแข่งขันได้

 

3. Leadership Focus - หลักสูตรการปรับทัศนคติ แนวความคิด เพื่อการดึงศักยภาพผู้นำสำหรับผู้บริหาร

iStock-481292759.jpeg

ภาพรวม

Mindset

Training

bottom of page