top of page
iStock-481292759.jpeg

Overview

Mindset Training

How-To

TESTIMONIAL

ปรัชญาของเรา

ความแตกต่างที่เรามอบให้คือ การสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ และลงมือปฎิบัติในรูปแบบที่ชี้เฉพาะเหมาะสมกับตนเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังผลในทางพฤติกรรมระยะยาว นั่นคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้องค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ให้ความเชื่อมั่นและเลือกใช้บริการ M.I.S.S. Consult อย่างต่อเนื่อง กับผลตอบรับจากกระบวนการที่สร้างผลสำเร็จอย่างชัดเจน

Training Need Assessment - การประเมินความคาดหวังของผู้เข้าอบรมก่อนการอบรม

Psychometric Test - แบบทดสอบจิตวิทยาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝีกอบรมได้เรียนรู้ตนเอง

180 Degree Feedback - การประเมินผู้เข้าอบรมเพื่อวัดพฤติกรรมหลังการอบรม

IDP - รายงานผลเชิงบุคคลในด้านผลสำเร็จด้านการลงทุนในการอบรมดังกล่าว

Mindset Training Philosophy 

บริการการฝึกอบรมเฉพาะตามความต้องการขององค์กร โดยหลักการฝึกอบรมของ MissConsult เราสร้างความแตกต่างโดยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

  • การสร้างความตระหนักรู้: มีการทดสอบผู้เข้าฝึกอบรม เพื่อทราบถึงปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้มสาเหตุของปัญหา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและรับทราบถึงปัญหา

 

  • การสร้างความเข้าใจ: รูปแบบการฝึกอบรม เน้นกิจกรรม การลงมือทำ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจถึงสาระสำคัญ หรือประเด็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในแนวทางที่นำไปปฏิบัติและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง

 

  • การสร้างความสมัครใจ: การติดตามผลด้วยลิขสิทธ์เฉพาะของ MissConsult เรามีรูปแบบการติดตามพฤติกรรมที่ทางองค์กรสามารถทำเองได้ ผ่านเว็บไซด์ของเราและสามารถทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากผู้เข้าฝึกอบรม

 

ด้วยขั้นตอนดังกล่าว การฝึกอบรมของเราจึงสามารถสร้างคุณค่างานให้แก่ฝ่ายบุคลากรอย่างแท้จริง และ ยังสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เห็นผลได้ชัดเจนจากการลงทุนขององค์กร

Mindset Training Focus 

1. Attitude Focus - สร้างทัศนคติ

โปรแกรมการฝึกอบรมการสร้างทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ

 

2. Competency Focus - สร้างความสามารถให้แข่งขันได้

โปรแกรมฝีกอบรมที่เน้นการสร้างทักษะ ความสามารถ เพือให้เกิดการแข่งขันได้

 

3. Leadership Focus - หลักสูตรการปรับทัศนคติ แนวความคิด เพื่อการดึงศักยภาพผู้นำสำหรับผู้บริหาร

bottom of page