top of page
iStock-1186728491.jpg

Neuroscience for Leadership and Professional Development


Neuroscience  ประสาทวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้าง, หน้าที่, ตลอดทั้งพฤติกรรมและการเรียนรู้เกี่ยวกับสมองมนุษย์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่พลิกวงการแพทย์ในด้านการพัฒนาและการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่มีขีดจำกัดด้วยความรู้ดังกล่าว ทำให้เกิดค้นคว้า และค้นพบว่า ความคิดของมนุษย์ คือ ผลลัพธ์ของชีวิตมนุษย์ ที่ส่งผลโดยตรง ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ

 

ทุกครั้งที่มนุษย์ ‘คิด’ เส้นใยประสาทในสมองจะเกิดการส่งสารเคมีเพื่อให้เกิดการกระทำหรือพฤติกรรม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์ ความมั่นใจและกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆ การ ‘คิด’ ที่ ‘ถูกต้อง’ สามารถส่งผลให้มนุษย์หรือบุคคล สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างมากขึ้น จากการค้นพบทางการแพทย์ เซลล์สมองของมนุษย์สามารถสร้างสารเคมีได้มากกว่า 10,000 ชนิด ดังนั้น การ ‘คิด’ ที่ ‘ถูกต้อง’ จึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำให้มนุษย์สามารถใช้ศักยภาพได้แตกต่างกัน

 

จากการค้นพบดังกล่าว สามารถกล่าวได้ว่าสมองมีการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยของวงจรชีวิตมนุษย์ การเรียนรู้และศักยภาพของมนุษย์ มีความสามารถไม่จำกัด ภายใต้การทำงานของสมอง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการประสบความสำเร็จต่างๆ ถ้ากระทำบนพื้นฐานของประสาทวิทยาศาสตร์ โดยการทำความเข้าใจกับระบบการ ‘คิด’ ที่สามารถส่งผลต่อสมองที่ถูกต้องได้ ทำให้พบว่ามีผลในเชิงที่พิสูจน์ได้ ถึงการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน พร้อม ด้วยสุขภาพที่ดี! เมื่อสมองทำงานดี ย่อมส่งผลผ่านสุขภาพกายใจ ที่แข็งแรง

Neuroscience for Leadership and Professional Development ใช้หลักการของประสาทวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนสำคัญของโปรแกรม โดยเรามุ่งเน้นการพิสูจน์ได้ผ่านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่ MissConsult เราไม่เพียงเน้นการ ‘คิด’ เพราะ พวกเราทุกคน คิดได้กันเป็นเรื่องปกติ แต่ เราเน้น การ ‘คิดบนการกระทำ’ เพื่อให้เกิดการทำงานของสมองอย่างแท้จริง โดยมีรูปแบบที่เป็นลิขสิทธ์ของเรา สำหรับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เป็นอยู่ไปยังพฤติกรรมที่ต้องการ หรือ คาดหวังโดยรูปแบบ

MC-Neuroscience Programs

1

Coaching Program / โปรแกรมดึงศักยภาพ one-one-one มีชื่อเรียกว่า MC Neuroscience Coaching Program โปรแกรมนี้เหมาะกับผู้บริหารระดับสูง

2

Behavior Consultant Program / โปรแกรมปรับพฤติกรรมสำหรับผู้บริหารดาวเด่น หรือ Talent Group

M.I.S.S.CONSULT เราไม่ได้มองเพียงว่าการแก้ปัญหาด้านบุคคลหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายหรือประสบความสำเร็จได้ง่าย แต่เรามองด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ แต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทางรูปแบบและกระบวนการที่ดีและเหมาะสม สำหรับการประสบความสำเร็จดังกล่าว

ดังนั้น ด้วยหลักการของ Neuroscience คือ หลักการของวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ทางผลลัพธ์ การเข้าโปรแกรมทั้งสองดังกล่าวของเราจึงสามารถประเมินได้จริงจากผลลัพธ์ โดยเรามีรูปแบบของการประเมินแนวโน้มทางผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเสร็จสิ้นโปรแกรมของแต่ละบุคคล และรายงานผลอัตราประสบความสำเร็จตามความคาดหวัง เพื่อให้องค์กรหรือบุคคล สามารถพิจารณาได้ด้วยตนเองก่อนเข้าโปรแกรม

Program Methodologies

2. Coaching & Development Phases

Start

4. Follow-Up
Phases

1 .Analysis Phases 

3. Evaluation & Fine Tuning Phases

bottom of page