iStock-1209623728.jpeg

Overview

การบริหาร คือ การลงทุน ดังนั้น รูปแบบสินค้าและบริการของ M.I.S.S.Consult  จึงถูกออกแบบบนพื้นฐาน การประเมินวัดผลสำเร็จต่อการลงทุนของคู่ค้าเป็นหลักสำคัญ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จต่อเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

รูปแบบสินค้าและบริการถูกออกแบบภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อการค้นหา พัฒนา ศักยภาพของบุคคล กระตุ้น และ สร้างแรงจูงใจ เพื่อก่อให้เกิดการเข้าใจศักยภาพของบุคคลอย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จด้านการบริหารบุคคลอย่างยั่งยืน