top of page
Group C Screening Test (2).png

The Four Factors Test

แบบทดสอบสำหรับการวัดลักษณะความเหมาะสมของตำแหน่งงาน และลักษณะนิสัยโดยการแบ่งการวัดลักษณะนิสัยสำคัญ 4 นิสัย ที่ส่งผลต่อการทำงาน และประเภทหรือความเหมาะสมของสายงานที่ทำ

แบบทดสอบThe 4 Factors 

 • Analytical ลักษณะทางนิสัยทางด้านการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิเคราะห์

 • Behavioral ลักษณะทางนิสัยด้านการทำงานที่ต้องติตต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น

 • Conceptual ลักษณะทางการมองภาพรวม วิสัยทัศน์

 • Directive ลักษณะทางการควบคุมผู้อื่น การทำงานภายใต้ความกดดัน และการโน้มน้าว

คำแนะนำ เหมาะสำหรับการวิเคราะห์นิสัยของผู้สมัครที่บริษัทต้องการคัดเลือกในปริมาณมาก โดยเน้นเพียงการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งงานที่ได้บอกลักษณะความต้องการของบุคคลอย่างเด่นชัด

Corporate 9 Habits Test

เซ็ตแบบทดสอบ 9 ชุด 9 รูปแบบการประเมินโดยเป็นข้อสอบที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวัดทักษะ และนิสัยที่จำเป็นต้องมี เพื่อการทำงานให้ได้เต็มประสิทธิภาพ

9 รูปแบบการประเมิน

 • Honest: แบบทดสอบวัดความซื่อสัตย์

 • Positive Thinking: แบบทดสอบด้าน การคิดบวก

 • Conscientiousness: แบบทดสอบวัดการเข้าสังคม และติดต่อผู้อื่น

 • Gregarious:  แบบทดสอบวัดการชอบเข้าสังคม และติดต่อผู้อื่น

 • Anger: แบบทดสอบวัดทักษะควบคุมอารมณ์โกรธ

 • Entrepreneurialism: แบบทดสอบวัดความสามารถในด้านการจัดการ และการลงทุน

 • Stress Tolerance: แบบทดสอบวัดความสามารถการทำงานภายใต้ความกดดัน

 • Leadership: แบบทดสอบวัดระดับทักษะการบริหาร และความเป็นผู้นำ

 • Decisiveness Decision: แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาต่างๆ

คำแนะนำ: เหมาะสำหรับการวิเคราะห์นิสัยที่ส่งผลต่อการทำงานในแต่ละองค์กร โดยองค์กรสามารถเลือกวัดเฉพาะในนิสัยที่องค์กรเล็งเห็นว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการคัดเลือก หรือส่งผลเป็นหลักต่อตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ

Group C Screening Test (3).png
Group C Screening Test (3).png

Logic Test

แบบทดสอบสำหรับการวัดทักษะการเรียนรู้ ความสามารถด้านการทำความเข้าใจเชิงตรรกะ

คำแนะนำ: เหมาะสำหรับการวัดทักษะการเรียนรู้เร็ว ความสามารถด้าน

การเข้าใจงาน และความมีเหตุผลเชิงความคิด

Teller Test

ชุดแบบทดสอบที่ออกแบบเฉพาะสำหรับตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดด้านเอกสาร ลักษณะการทำงานที่เหมือนเดิม และต้องติดต่อกับผู้อื่น หรือตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะการทำงานที่เหมือนเดิม

คำแนะนำ: เหมาะสำหรับการวิเคราะห์นิสัยที่ส่งผลต่อลักษณะการทำงาน

ที่เหมือนเดิม ลดปัญหาการลาออก และความเบื่อหน่ายจากลักษณะงานที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง

Group C Screening Test (4).png
Personality Test

Make it Simple!

bottom of page