top of page
Building-up-on-their-ideas-944060494_751x468.jpeg

Blog

M.I.S.S.CONSULT จับเทรนด์พัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมพัฒนาคน เสริม Softskill สู้ AI18-02-2019 17:59:01บริษัท มิส คอนซัลท์ (M.I.S.S.CONSULT) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวกและประสาทวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมให้องค์กรเพิ่มศักยภาพบุคลากร เน้นเพิ่มทักษะผู้นำรับความเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยี ตอบรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ในหัวข้อ FUTURE CHANGE : What should companies do for CHALLENGE ahead ? พร้อมวางโปรแกรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรขององค์กร รับมือแรงงานปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI

เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีทั้งความท้าทายและเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ จะสามารถทำงานแทนมนุษย์ อย่างไรก็ตามมีหลายเรื่องที่ไม่สามารถทำแทนได้ เช่นในเรื่องของความคิดสร้างสรร ความละเอียดอ่อน ความคิดเชิงวิพากษ์และอารมณ์ ซึ่งต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่ไม่สามารถจะนำเรื่องระบบหรือข้อมูลมาใช้ได้เพียงลำพัง เพราะเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่จำเป็นต้องมีทักษะด้าน Soft Skill เช่น การต่อรอง การให้บริการด้วยความเป็นเลิศ ความยืดหยุ่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัว การโน้มน้าวชักจูง การสื่อสารเพื่อให้ได้ผลลัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จากผลสำรวจผู้บริหารทั่วโลก พบว่าการรับมือต่อการบริหารต่อโลกยุคปัญญาประดิษฐ หรือ AI สิ่งที่เป็นความท้าทายต่อความยั่งยืนขององค์กรทั่วโลก 3 อันดับแรก โดยพบว่า 64% ของผลสำรวจพบความว่า ความท้าทายอันดับหนึ่งคือ การพัฒนาผู้นำในกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างทางช่วงอายุ (Developing Next Gen leader) ขณะที่ 60% คือ ความล้มเหลวทางการรักษาและดึงดูดพนักงานกลุ่มดาวเด่นเข้าสู่องค์กร หรือ Failure to attract/retain top talent ขณะที่ การเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันต่อคู่แข่งในระดับสากล หรือ New Competitors globally อยู่ในอันดับสาม คือ 48% (อ้างอิง Development Dimensions International, Inc., The Conference Board Inc., Ernst & Young. LLT, 2018) ดังนั้น ถือ เป็นความท้าทายต่อภาคธุรกิจไทยในการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมต่อการสร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรและภาคส่วนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


คุณกัลยา แก้วประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท M.I.S.S.CONSULT ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากร ให้ความเห็นว่า เราเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะเพื่อช่วยในการบริหารจัดการบุคลากรขององค์กรให้สอดประสานกับการใช้เทคโนโลยีและสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่ไม่เพียงตอบสนองต่อการสร้างการแข่งขัน แต่ต้อง ตอบสนองต่อการสร้างบุคลากร ให้เติบโตเพื่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เข้าสู่ระดับการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นในปี 2562 นี้ ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ FUTURE CHANGE : What should companies do for CHALLENGE ahead ? เป็นการอับเดทข้อมูลในด้านต่างๆที่สำคัญ ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร

ในสายงานธุรกิจต่างๆ มาแชร์ประสบการณ์ ในการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง อาทิ พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) คุณศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายเฟริส์ และผู้บริหารสายเซ็กเม้นท์แมเนจเม้นท์ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ คุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ ตลอดทั้งปี ยังได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นในเรื่อง การเพิ่มทักษะครอบคลุม Soft skill ที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรและความสามารถของบุคคลให้เติบโตและส่งผลต่อเนื่องต่อการสร้างการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ หลักสูตร W.O.R.K.COMMUNICATION ที่ช่วยให้ เข้าใจจิตวิทยาพื้นฐานของคนทำงาน เรียนรู้เทคนิคทางจิตวิทยาการสื่อสาร หลักสูตร INNOVATIVE COACHING ที่เหมาะสำหรับผู้บริหารในการโค้ชและสร้างศักยภาพของผู้ทำงานได้อย่างสมดุล EXCELLENCE PRESENTING เป็นโปรแกรมที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการเทคนิคและวิธีการนำเสนอโครงการต่อผู้บริหารระดับสูงที่มีระยะเวลาจำกัด และวิธีการรับมือกับแรงกดดันด้านการตอบข้อซักถาม STAKEHOLDER MANAGEMENT เป็นการเพิ่มทักษะในด้านการบริหารความคาดหวัง เทคนิคการบริหารผลงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความกดดัน พร้อมทั้งได้รูปแบบและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างประสิทธิภาพ CONFLICT MANAGEMENT เรียนรู้ทักษะการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง และบรรลุเป้าหมายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโปรแกรม BEING A MANAGER เป็นหลักสูตรที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ใบรับรองคุณวุฒิความสามารถทางตำแหน่งบริหาร (Management Certification) ซึ่งเป็นการเรียนรู้รูปแบบและแนวทางในการบริหารลูกทีม เพื่อนร่วมงานรวมถึงหัวหน้างาน ทุกโปรแกรมการอบรม (ยกเว้น โปรแกรม EXCELLENCE PRESENTING ) มีแบบประเมินทางจิตวิทยา และคู่มือประกอบ

M.I.S.S.CONSULT ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบบประเมินทางจิตวิทยา Psychometric Test ทั้งในด้านการพัฒนา และเพื่อการคัดเลือกบุคลากร โดยแบบประเมินทางจิตวิทยาของ M.I.S.S.CONSULT ผ่านมาตรฐานของ APA หรือ American Psychological Association โดยมีทั้งแบบประเมินระดับสากลและแบบประเมินเฉพาะความต้องการของแต่ละองค์กร โดยการให้บริการครอบคลุม ทั้งรูปแบบเอกสาร รูปแบบระบบออนไลน์ และ ยังมีระบบการใช้งานในเชิงเครือข่ายแบบออนไลน์เพื่อนำแบบประเมินเข้าสู่ระบบองค์กรได้อย่างทั่วถึง เพิ่มความสะดวกและตอบสนองต่อระบบเทคโนโลยี ที่สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบทั้งในระบบ มือถือ คอมพิวเตอร์​ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของลูกค้า นอกจากนี้ M.I.S.S.CONSULT ยังเป็นตัวแทน Everything DiSC® ในประเทศไทย และเป็นบริษัทเดียวที่สามารถให้ใบรับรองคุณวุฒิ Everything DiSC® Workplace Certification จาก A Wiley Brand และยังมีโปรแกรม 5BCT หรือ The Five Behaviors of a Cohesive TeamTM

ซึ่งขณะนี้บริษัทได้ลิขสิทธิ์เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย พร้อมทั้งมีการให้บริการในรูปแบบเทคโนโลยี ผ่านระบบการเรียนรู้เชิงออนไลน์ หรือ Virtual Learning Classroom ที่สามารถสร้างห้องเรียน การติดตามผล การประชุมเสมือนจริงโดยไม่ต้องใช้เวลาในการเข้าห้องอบรมและเพิ่มความสะดวกในการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อองค์กรที่ได้อย่างทั่วถึงทุกสถานที่ ผ่านระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

M.I.S.S.CONSULT ได้จัดทำรายการ Psychology at Work สาระน่ารู้เกี่ยวกับจิตวิทยาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อสร้างสมดุลย์ทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้สนใจสามารถเข้าชมรายการได้ทาง YouTube ที่ channel Missconsult สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ member@missconsult.com โทร 02 258 4966 / 4977


ขอบคุณภาพข่าวจาก : https://positioningmag.com/1214985


Comments


bottom of page