top of page
iStock-481292759.jpeg

หลักสูตรการอบรม

Mindset Training

Competency Focus - สร้างความสามารถให้แข่งขันได้โปรแกรมฝีกอบรมที่เน้นการสร้างทักษะ ความสามารถ เพือให้เกิดการแข่งขันได้

Being The Manager

 

 

1 Day Training: การฝึกอบรมเบื้องต้น สำหรับผู้จัดการมือใหม่ เพื่อสร้างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการทำงานเชิงผู้บริหาร

 

Morning: เรียนรู้การวิเคราะห์ตนเอง จุดอ่อนจุดแข็ง และ ทักษะความสามารถที่สามารถสร้างคุณค่าต่อตนเอง ณ ปัจจุบัน และ ในอนาคต ตลอดทั้ง การเรียนรู้ การวิเคราะห์ ความคาดหวังจากองค์กร และ ทีมงานอย่างเป็นระบบ

 

Afternoon: เรียนรู้การวางแผนและการดำเนิน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย เรียนรู้การบริหารบุคลากรโดยพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Performance Evaluation

 

2 Day Training: การฝึกอบรมการประเมินผลงานและการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

 

Day 1: เรียนรู้ การวิเคราะห์ และ การทำแบบฟอร์ม เพื่อการประเมิน ตลอดทั้ง การเขียน เพื่อการประเมิน ที่มีประสิทธิภาพ

 

Day 2: เรียนรู้ การสื่อสารภายหลังการทำประเมิน เพื่อสร้างการยอมรับ และ สร้างความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ต้องการ

W.O.R.K Communication

 

1 Day Course: การฝึกอบรมรูปแบบการสื่อสารเชิงจิตวิทยา สำหรับคนทำงาน เป้าหมาย: เรียนรู้เทคนิค การเข้าใจเพื่อนร่วมงาน และ สร้างการตอบรับผ่านการสื่อสารที่สนับสนุน และสร้างคุณค่า

 

Morning: เรียนรู้เกี่ยวกับ รูปแบบการสื่อสารของบุคคลในที่ทำงาน ด้วยหลักการสังเกต เชิงจิตวิทยา

 

Afternoon: เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้รูปแบบการสนทนาเชิงจิตวิทยาผ่านสถานการณ์จริง และ ฝึกเสมือนจริง เพื่อประสิทธิภาพทางการเรียนรู้แบบนำไปใช้ได้จริง

Constructive Feedback

 

 

1 Day Training: การฝึกอบรม การให้คำแนะนำและตอบรับของผู้บริหาร เพื่อสร้างการสนับสนุน และ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

 

Morning: เรียนรู้ รูปแบบการสื่อสาร และ โครงสร้างการสื่อสาร เพื่อ วิจารณ์ ชื่นชม และ อื่นๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับ และ สร้างความน่าเชื่อถือ

 

Afternoon: เรียนรู้เทคนิค การสื่อสารในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง หรือ การสื่อสารในเชิงการคาดหวังการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มพนักงานที่มีผลการทำงานต่ำกว่าเป้าหมาย สร้างรูปแบบการสื่อสารแบบผู้นำ ด้วยเทคนิค และ หลักการ สื่อสารเชิงตอบรับแบบมืออาชีพ

Path Goal Management Program

 

 

4 Day for Success Management: โครงการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมงานบริหารแบบครอบคลุม 4 องค์ประกอบดังนี้

 

Day 1: Self Management: เรียนรู้การบริหารตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

Day 2: Colleague: เรียนรู้การบริหารเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี

 

Day 3: Team Management: เรียนรู้การบริหารทีมงาน บนพื้นฐานการพัฒนาและสนับสนุน

 

Day 4: Boss Management เรียนรู้การบริหารผู้บริหาร และ หัวหน้างาน เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่ถูกคาดหวัง

Questioning Skill For Management

 

2 Day Training การฝึกอบรมทักษะการตั้งคำถาม สำหรับผู้บริหาร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

 

Day 1: เรียนรู้ ทักษะการถาม พื้นฐาน เพื่อสร้างความร่วมมือ และ กิจกรรมภาคปฏิบัติ

 

Day 2: เรียนรู้ ทักษะ การถามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง การฝึกอบรมนี้ ได้รับชุดหนังสือ คำถาม สำหรับการใช้ในการบริหาร

System Thinking:

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

 

วัตถุประสงค์

  • เรียนรู้พื้นฐานความเข้าใจ และความแตกต่างของการคิดที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้เกิดการเข้าใจแยกประเภทการคิด

  • การสร้างความเข้าใจ และรู้ระดับทักษะการคิดเชิงระบบของตนเองเพื่อการพัฒนา

  • เรียนรู้พื้นฐานความเข้าใจระบบการคิด และอิทธิพลของระบบการคิดที่มีของมนุษย์ ทำให้เกิดการตีความและการสร้างรูปแบบการรับรู้ และการประเมินค่าทางความคิดในแต่ละสถานการณ์ สร้างทักษะทางการคิดพื้นฐานของมนุษย์

  • เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงระบบ หรือ System thinking อย่างมีประสิทธภาพ

 

แบบทดสอบทางจิตวิทยาประกอบการอบรม ***

System Thinking Skill Test: แบบประเมินทักษะการคิดเชิงระบบ

Manager Coaching Program

 

 

2 Day Training: การปูพื้นฐาน ทักษะ และ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การโค้ช ในองค์กรโดยเฉพาะ โดยเน้นการเรียนหลักการพร้อมกับทางทำกิจกรรมตามเนื้อหา เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับต้น หรือ ผู้บริหารที่ต้องการปูพื้นเรื่องทักษะ การโค้ชในองค์กร วัตถุประสงค์:

 

1. เรียนรู้ การปรับตัวและปรับแนวคิด เพื่อตอบรับการใช้เทคนิค การโค้ช บุคลากรในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

 

2. เรียนรู้ ทักษะ การฟังเพื่อสร้างความเข้าใจและความไว้ใจ ในรูปแบบการโค้ช (Active Listening) พร้อมทำกิจกรรม

 

3. เรียนรู้ ทักษะการโค้ช เพื่อสร้างผลลัพธ์

Customize Training Course

เรามีบริการทำการอบรมตามความต้องการ และวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ  และความคาดหมายขององค์กร

 

    การออกแบบและดีไซน์การอบรม เรามีทีมงานมืออาชีพที่สนับสนุนและมีประสบการณ์อย่างยาวนาน  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้อบรมจะได้และสามารถนำไปใช้งานในชีวิตการทำงาน  และองค์กรก็สามารถวัดผล ROI  ได้

 

    โดยหากลูกค้าต้องการรายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงเราก็สามารถสนับสนุน Executive Summary Report 

 

เราเชื่อว่าทุกองค์กรมีความคาดหมายที่แตกต่างกัน  ดังนั้นทุกการอบรมที่จัดโดยเรา ก็จะออกแบบให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสม

bottom of page