top of page
iStock-1413128025.jpg

Everything DiSC Certification
M.I.S.S.CONSULT โดย กัลยา แก้วประเสริฐ (ที่ 3 จากซ้าย) จัดอบรมหลักสูตร Everything DiSC Workplace® Certification ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ วิทยากร และผู้ที่สนใจเส้นทางการเป็นโค้ชระดับสากล หรือต้องการเพิ่มทักษะการโค้ชด้วยเครื่องมือ Everything DiSC เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลโดย Wiley จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และเป็นเครื่องมือในการประเมินศักยภาพบุคคลเพื่อการโค้ชอย่างแม่นยำ สามารถนำไปใช้ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรได้ทั่วโลกโดยมีการแปลภาษาถึง 12 ภาษา ณ สำนักงานใหญ่ M.I.S.S.CONSULT อาคารคิวเฮาส์ อโศก ที่ผ่านมา


Comments


bottom of page