top of page
iStock-1413128025.jpg

How to รับมือความอึดอัดกับสมาชิกและบรรยากาศในที่ทำงานปัจจุบันเราคงหลีกเลี่ยงการทำงานเป็นทีมได้ยาก เพราะในโลกปัจจุบันที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การมีทีมที่ดีเราจะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น และสามารถทำงานตอบโจทย์กับความท้าทายที่เข้ามาได้ดีขึ้น


เพราะทีมที่ดีจะทำให้เราได้ Brainstorm ความคิดของสมาชิกในทีมเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เกิด Innovation ใหม่ๆขึ้นจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การใช้จุดแข็งของแต่ละคนเสริมกันและกัน และที่สำคัญการทำงานในทีมที่ดียังทำให้การทำงานสนุก เราอยากจะมาทำงานทุกๆวันเพื่อทำงานร่วมกับทีมๆนี้


ถ้าอย่างนั้นแทนที่จะหลบไปทำงานคนเดียว เราลองมาดูกันไหมครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นต้นตอของปัญหาของทีมเพื่อที่เราจะได้ปรับ จากหนังสือ The Five Dysfunctions of a Team ของ Patrick Lencioni ได้สรุปห้าพฤติกรรมที่ทำลายทีมไว้ดังนี้


1. Absent of trust: การไม่มีความไว้ใจ เชื่อใจต่อกันและกัน ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกในทีมปิดบังจุดอ่อนและข้อผิดพลาดของตนเองจากคนอื่น พวกเขาจะไม่อาสาที่จะช่วยคนอื่นนอกจากความรับผิดชอบของตัวเอง


2. Fear of Conflict: การกลัวการขัดแย้ง ซึ่งจะส่งผลให้มองข้ามหัวข้อที่สำคัญต่อความสำเร็จของทีม ไม่ได้มีการพูดคุยกัน และสิ้นเปลืองพลังงานไปกับการวางท่าต่อกันและการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาส่วนบุคคลระหว่างกัน


3. Lack of Commitment: การขาดการรักษาพันธะสัญญาร่วม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความกำกวมระหว่างสมาชิกในทีมถึงทิศทางและความสำคัญที่ทีมให้ และทำให้สมาชิกในทีมไม่ได้มองหาโอกาสที่ดีอื่นๆเพิ่มเติม


4. Avoidance of Accountability: หลีกเลี่ยงความร่วมรับผิดรับชอบ ซึ่งจะส่งผลให้พลาดการส่งงานตามกำหนดการ และเป็นการวางภาระที่มากเกินไปให้กับหัวหน้าทีมที่ต้องคอยเป็นคนเดียวที่จะดูเรื่องวินัย


5. Inattention to Results: การไม่ใส่ใจต่อผลลัพธ์ของทีม ซึ่งจะส่งผลให้ผลลัพธ์ของทีมไม่ค่อยชนะคู่แข่ง และเสียสมาชิกในทีมที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จ

“ใครเคยไม่อยากไปทำงานเพราะอึดอัดกับสมาชิกในทีมและบรรยากาศในการทำงานบ้างครับ หรือกระทั่งรู้สึกว่าอยากทำงานคนเดียวเพราะสบายใจกว่า ปัญหาน้อยกว่า”


ปัจจุบันเราคงหลีกเลี่ยงการทำงานเป็นทีมได้ยาก เพราะในโลกปัจจุบันที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การมีทีมที่ดีเราจะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น และสามารถทำงานตอบโจทย์กับความท้าทายที่เข้ามาได้ดีขึ้น


เพราะทีมที่ดีจะทำให้เราได้ Brainstorm ความคิดของสมาชิกในทีมเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เกิด Innovation ใหม่ๆขึ้นจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การใช้จุดแข็งของแต่ละคนเสริมกันและกัน และที่สำคัญการทำงานในทีมที่ดียังทำให้การทำงานสนุก เราอยากจะมาทำงานทุกๆวันเพื่อทำงานร่วมกับทีมๆนี้


ถ้าอย่างนั้นแทนที่จะหลบไปทำงานคนเดียว เราลองมาดูกันไหมครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นต้นตอของปัญหาของทีมเพื่อที่เราจะได้ปรับ จากหนังสือ The Five Dysfunctions of a Team ของ Patrick Lencioni ได้สรุปห้าพฤติกรรมที่ทำลายทีมไว้ดังนี้


1. Absent of trust: การไม่มีความไว้ใจ เชื่อใจต่อกันและกัน ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกในทีมปิดบังจุดอ่อนและข้อผิดพลาดของตนเองจากคนอื่น พวกเขาจะไม่อาสาที่จะช่วยคนอื่นนอกจากความรับผิดชอบของตัวเอง


2. Fear of Conflict: การกลัวการขัดแย้ง ซึ่งจะส่งผลให้มองข้ามหัวข้อที่สำคัญต่อความสำเร็จของทีม ไม่ได้มีการพูดคุยกัน และสิ้นเปลืองพลังงานไปกับการวางท่าต่อกันและการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาส่วนบุคคลระหว่างกัน


3. Lack of Commitment: การขาดการรักษาพันธะสัญญาร่วม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความกำกวมระหว่างสมาชิกในทีมถึงทิศทางและความสำคัญที่ทีมให้ และทำให้สมาชิกในทีมไม่ได้มองหาโอกาสที่ดีอื่นๆเพิ่มเติม


4. Avoidance of Accountability: หลีกเลี่ยงความร่วมรับผิดรับชอบ ซึ่งจะส่งผลให้พลาดการส่งงานตามกำหนดการ และเป็นการวางภาระที่มากเกินไปให้กับหัวหน้าทีมที่ต้องคอยเป็นคนเดียวที่จะดูเรื่องวินัย


5. Inattention to Results: การไม่ใส่ใจต่อผลลัพธ์ของทีม ซึ่งจะส่งผลให้ผลลัพธ์ของทีมไม่ค่อยชนะคู่แข่ง และเสียสมาชิกในทีมที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จ


ข้อมูลเพิ่มเติม The Five Behaviors of a Cohesive Team

Contac us

Email: Consultant@missconsult.com

Office: 02-125-2959

Mobile no: 085-186-2356

www.disc-thailand.com

www.missconsult.comComments


bottom of page