top of page
Building-up-on-their-ideas-944060494_751x468.jpeg

Blog

Emotional Paycheck สิ่งที่องค์กรยุคใหม่ควรมีเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานไว้ในระยะยาวในยุคปัจจุบันที่การทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานไว้กับองค์กรในระยะยาว พนักงานยุคใหม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีควบคู่ไปกับรายได้ที่เหมาะสม องค์กรที่มอบ "ผลตอบแทนทางอารมณ์" (Emotional Paycheck) นอกเหนือจากเงินเดือน จะสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผลตอบแทนทางอารมณ์  (Emotional Paycheck)  หมายถึง ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่พนักงานได้รับ ซึ่งช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจพวกเขาในระดับอารมณ์ ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจในงาน


จากผลการศึกษาของ Wiley Workplace Intelligence พบว่า...

สวัสดิการที่ส่งผลต่อผลตอบแทนทางอารมณ์ของพนักงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 1. ความยืดหยุ่นในการทำงาน: พนักงานต้องการความยืดหยุ่นในสถานที่และเวลาทำงาน เพื่อให้สามารถจัดสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานได้ดีขึ้น

 2. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี: องค์กรควรสนับสนุนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน ผ่านนโยบายและสวัสดิการต่างๆ เช่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย มีนโยบายลาป่วยที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ

 3. โอกาสในการเติบโตและพัฒนา: พนักงานต้องการโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ พัฒนาศักยภาพ และก้าวหน้าในสายงาน

 4. วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นบวก: วัฒนธรรมองค์กรที่ดีส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน สร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้งานมีประสิทธิภาพ

 5. การมีส่วนร่วมและการมีเสียง: พนักงานต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจขององค์กร รู้สึกว่างานของพวกเขามีความหมาย และได้รับการยกย่อง


องค์กรที่มุ่งมั่นสร้าง "Emotional Paycheck"  ให้กับพนักงาน จะได้รับผลประโยชน์ดังนี้

 • ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้

 • เพิ่มขวัญกำลังใจและความมุ่งมั่นของพนักงาน

 • ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน

 • ลดต้นทุนการหมุนเวียนของพนักงาน

 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร


สิ่งที่ผู้ทำงานในแต่ละช่วงวันให้ความสำคัญ สะท้องถึงอายุ และประสบการณ์


จากการศึกษาถึงลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันตามวัย...

พนักงานรุ่น Gen Z ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นมากกว่าวัฒนธรรมองค์กร

จากการศึกษาพบว่าพนักงาน กลุ่มอายุ 18-24 ปี เป็นกลุ่มเดียวที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการทำงาน มากกว่า วัฒนธรรมองค์กร ต่างจากกลุ่มอายุอื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอันดับแรก


ประเด็นสำคัญนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของลำดับความสำคัญตามวัย

 • กลุ่มคนรุ่น Gen Z: ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการทำงาน มากกว่าวัฒนธรรมองค์กร สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงความต้องการ อิสระ และ ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว พวกเขาต้องการจัดการเวลาทำงานให้เหมาะกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

 • กลุ่มอายุอื่นๆ: ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กร สิ่งนี้อาจแสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้คนมี ประสบการณ์ ในสายงานมากขึ้น พวกเขาจะตระหนักถึงผลกระทบที่วัฒนธรรมองค์กรมีต่อ การมีส่วนร่วม และ ความเป็นอยู่ที่ดี ของตนเอง


นอกจากนี้ ประสบการณ์ชีวิตนอกเหนือจากการทำงาน เช่น การมีครอบครัว อาจทำให้พนักงานต้องการ วัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นบวกมากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริม ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น


จากการศึกษา ชี้ให้เห็นถึง "ความสำคัญของการเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันของพนักงานแต่ละวัย" องค์กรที่สามารถปรับตัวและเสนอรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นบวก น่าจะดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถจากทุกเจเนอเรชันไว้ได้


นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต จะช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของพนักงานรุ่น Gen Z ได้ดีขึ้น


วัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก: สวัสดิการสำคัญที่พนักงานต้องการ


จากการสำรวจพนักงาน 2,013 คน โดย Wiley Workplace Intelligence พบว่า...

"วัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก" เป็นสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงินที่พนักงานต้องการมากที่สุด และแซงหน้าตัวเลือกอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกค่าเดินทาง และอื่นๆ

ผลการสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นถึง "ความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นของวัฒนธรรมองค์กรต่อพนักงาน"


วัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก นำเสนอสภาพแวดล้อมการทำงานที่พนักงานรู้สึก:

 • มีคุณค่า: รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนสำคัญขององค์กร และได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า

 • ได้รับการสนับสนุน: มั่นใจว่าองค์กรให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีและความสำเร็จของพวกเขา

 • มีอำนาจ: รู้สึกว่ามีอิสระในการทำงานอย่างอิสระ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย


สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลดีต่อผลตอบแทนทางอารมณ์ (Emotional Paycheck) ของพนักงาน ซึ่งรวมถึง...

 • ความพึงพอใจในการทำงาน: พนักงานที่มีความสุขกับงาน มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมและทุ่มเทให้กับองค์กรมากขึ้น

 • ความเป็นอยู่ที่ดี: พนักงานที่รู้สึกมีคุณค่าและได้รับการสนับสนุน มีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

 • การรักษาพนักงาน: พนักงานที่มีความพึงพอใจกับวัฒนธรรมองค์กร มีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรนั้นๆ นานขึ้น


การสำรวจยังพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าจะอยู่กับบริษัทต่อหรือไม่ ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่า...

บริษัทต่างๆ ควรลงทุนในวัฒนธรรมองค์กร

การลงทุนในวัฒนธรรมองค์กร

 • ไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมาก: วิธีง่ายๆ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก เช่น การให้การรับรู้แก่พนักงาน ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดเผย และสนับสนุนให้พนักงานทำงานร่วมกันเป็นทีม

 • ส่งผลตอบแทนสูง: วัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกสามารถนำไปสู่พนักงานที่มีความพึงพอใจ มีส่วนร่วม และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่สุด จะนำไปสู่ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น


โดยสรุป วัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก กลายเป็นสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงินที่สำคัญที่สุดสำหรับพนักงาน บริษัทต่างๆ ที่สามารถสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก จะอยู่ในสถานะที่ดีที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ


นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การวิจัยเพิ่มเติมในอนาคตจะช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของพนักงานรุ่นใหม่ได้ดีขึ้น


Source

Comments


bottom of page