top of page
iStock-1413128025.jpg

หัวหน้าจะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร


1. สื่อสารความคาดหวังและเป้าหมายอย่างชัดเจน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาและความสำเร็จมีลักษณะอย่างไรสำหรับบทบาทของพวกเขา


2. จัดหาทรัพยากรที่จำเป็น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และการสนับสนุนที่จำเป็นในการทำงานให้สำเร็จ


3. จัดลำดับความสำคัญและมอบหมายงาน: ช่วยพนักงานจัดลำดับความสำคัญของงานและมอบหมายความรับผิดชอบตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะเสร็จทันเวลา


4. ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด: ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกสบายใจที่จะแบ่งปันความคิด ข้อกังวล และความคืบหน้าในการทำงาน


5. ให้โอกาสสำหรับการพัฒนา: ลงทุนในการเติบโตและการพัฒนาของพนักงานของคุณโดยการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และขยายการมอบหมายงาน


6. ยกย่องและให้รางวัลแก่ผลงานที่ดี: แสดงความชื่นชมต่องานที่ทำได้ดีโดยยกย่องและให้รางวัลแก่ผลงานที่ดี


7. ให้คำติชมที่สร้างสรรค์: ให้คำติชมอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงทีเกี่ยวกับงานของพวกเขา เพื่อให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาทำได้ดีในจุดไหนและจุดที่ต้องปรับปรุง


8. สร้างวัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวก: ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวกและสนับสนุน ซึ่งพนักงานรู้สึกมีค่าและเคารพ


ด้วยการให้การสนับสนุนเหล่านี้ คุณสามารถช่วยให้พนักงานของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
Comentarios


bottom of page