top of page
Building-up-on-their-ideas-944060494_751x468.jpeg

Blog

มิส คอนซัลท์ ชวนเริ่ม One Society “สังคมของการให้..และส่งต่อ”

เราทุกคนควรที่จะดำรงชีพด้วยการมีสุขภาพและอนามัยที่ดี  ปัญหา หลักๆ ในเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนบ้านเราคือการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  และความเท่าเทียมกันของคุณภาพบริการที่ยังเห็นความเหลื่อมล้ำอยู่อีกมากมาย   ผู้สูงอายุยากจนและผู้สูงอายุวัยปลายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทกำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแล  รวมถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวกับการรักษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานพยาบาล ซึ่งเป็นสาเหตุให้การเข้าถึงบริการทางสุขภาพยากลำบาก  อีกทั้งการขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะที่มีราคาย่อมเยาว์เป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพในหมู่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้กับทางหลวงหรือถนนสายหลักที่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน ที่จำเป็นจะต้องจ้างรถ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

โรงพยาบาล สต แม่ตืน เป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของโรงพยาบาลลี้ ในจังหวัดลำพูน  อยู่ห่างจากอำเภอลี้มาทางทิศเหนือประมาณ 30 กม.  เป็นโรงพยาบาลชุมชนประเภท (F3)  หมายถึง First level เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่รับส่งต่อระดับต้น เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก มีเตียง 60 เตียง  ไม่มีเครืองไม้เครื่องมือ ที่สามารถจะดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มรูปแบบ  แต่ในเรื่องของอุปกรณ์การรักษาเบื้องต้นจำเป็นต้องมี เพื่อให้บริการประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น
คุณกัลยา แก้วประเสริฐ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิส คอนซัลท์  เล่าว่า จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของ รพ. แม่ตืน ที่นี่มีหมอ เพียง 1 ท่าน และพยาบาล  2 ท่าน  ที่คอยดูแลตรวจรักษาชาวบ้าน ที่เข้ามารับการรักษาวันละเฉลี่ยประมาณ 60-70 คน  ในหมู่บ้านที่มีประชากรกว่าหมื่นคน   มีผู้สูงอายุ 900 กว่าคน และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เกือบ 100 คน ผู้ป่วยเรื้อรัง 300 กว่าคน และมีผู้พิการ อีกเกือบ 200 คน   สิ่งที่เป็นที่ต้องการมากในขณะนี้คือ อุปกรณ์สำหรับใช้กับผู้ป่วยเช่น ที่นอนลม เครื่องผลิตออกซิเจน  เนื่องจากทาง รพ มีคนไข้ติดเตียง 30 กว่าราย และเมื่อรักษาผู้ป่วยแล้วต้องส่งกลับให้ผู้ป่วยได้พักฟื้นที่บ้าน แต่ชาวบ้านไม่มีกำลังเพียงพอที่จะจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้ ทาง รพ จึงพยายามช่วยเหลือด้วยอีกทางหนึ่ง  แต่ก็ติดขัดเรื่องงบประมาณเมื่อเราได้รับทราบข้อมูลนี้ เราจึงได้ติดต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือ นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาแล้ว  เรารู้ว่า “คน” ทุกคน ต้องการ การดูแล ซึ่งเราคิดว่า การบริจาคให้เป็นปัจจัย จะสามารถทำให้ทาง รพ จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหา สิ่งที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า การที่เราจะให้เป็นสิ่งของหรืออุปกรณ์   นอกจากนี้ เราได้ข้อมูลเพิ่มเติม ยังมีเรื่องอื่นๆ อีก ที่ทาง รพ ต้องการอย่างมาก  แต่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโดยตรง  คือการขาดแคลนตู้เก็บเอกสาร  ตู้ใส่อุปกรณ์ทำแผล  เคานเตอร์ผู้ป่วยนอก ที่มันชำรุดและเก่า ผ่านการใช้งานมานานหลายปี    เรื่องเหล่านี้หลายคนอาจมองข้าม แต่มันคือภาพรวมของ “การดูแล”  ผู้ป่วย ที่เราอยากให้คนที่ดูแล ได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการ
ปรัชญาของ มิส คอนซัลท์  คนเราต้องพัฒนาทั้งร่างกาย และจิตใจ      ถ้าคนเรามีอ่อนแอ นั่นหมายถึงเราจะไม่มีโอกาสต่อสู่แข่งขัน ยืนหยัดอยู่ได้  หมดโอกาสสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับสังคมและประเทศชาติ 


มิส คอนซัลท์นอกจากจะทำเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคคลแล้ว  เรายังมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย    ดังนั้นการเข้าไปดูแล โรงพยาบาล เพื่อให้ โรงพยาบาล สามารถดูแลและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน โดยเฉพาะ รพ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญของเมือง  จึงเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจ

ทรัพยากรมนุษย์คือทุนทางสังคมอันมีค่า เราต้องช่วยกันสร้างให้บุคลากรในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสุขภาพทางกาย จิตใจ และส่งผลรวมไปถึงสังคม  เราต้องการให้ “การให้” ของเรา ได้ถึงมือของผู้ที่ต้องการรับอย่างแท้จริง เพราะมันจะช่วยให้เขาเหล่านั้น ได้พ้นจากความยากลำบาก  และสามารถใช้ชีวิต เพื่อไปสู่การพัฒนาตนและจิตใจ ต่อไปได้อีก เราอยากเห็นสังคมคนไทย เป็นสังคมของการให้ และการส่งต่อการให้อย่างไม่รู้จบ 


ชวนกันเริ่ม One Society “สังคมของการให้... และส่งต่อ”  ผู้ที่ต้องการบริจาคให้กับ รพ สต แม่ตืน สามารถบริจาคไปได้ที่ รพ.ลี้ จ.ลำพูน แล้วทาง รพ.ลี้ ก็จะนำเงินที่บริจาค ส่งมาให้ที่ รพ.แม่ตืน ซึ่งเป็นสถานพยาบาลในเครือข่าย  และมั่นใจได้ว่าความปรารถนาที่ดีของเราจะส่งถึงผู้รับอย่างแน่นอน


Comments


bottom of page