top of page

Behavioral Consultation 

 

โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารดาวเด่นTalent Magagement Program )บนพื้นฐานการสร้างพฤติกรรมตามเป้าหมายองค์กรด้วยหลักการทางประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาผู้ทำงาน ทำให้เกิดการยอมรับและการเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืน

 

โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบครอบคลุมเป้าหมายได้อย่างเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โปรแกรมการลงทุนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงและโดดเด่น

 
Behavioral Consultation Program:  (BC Program)

 

โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนด เป้าหมายทางพฤติกรรม หรือ เป้าหมายทางสมรรถนะที่ต้องการ อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน และ สร้างการยอมรับ ตลอดทั้ง สร้างความรักในองค์กรอย่างเห็นผลสำเร็จได้จริง กระบวนการแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน

 

  1. Analysis Phase:

 

 กระบวนการประเมินเบื้องต้น เพื่อหาค่าตั้งต้นก่อนเข้าโปรแกรม โดยประเมินคุณลักษณะและคุณสมบัติเป้าหมาย ณ ปัจจุบัน  เปรียบ          เทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง ทำให้ทราบระดับความแตกต่าง หรือ GAP ก่อให้เกิดการเข้าใจและสร้างการรับรู้ได้อย่างสอดคล้อง 

 

   2. Coaching & Developing Phase

 

กระบวนการพัฒนา ซึ่งรวมรูปแบบและเทคนิคที่ถูกคัดเลือกอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการนำไปใช้ได้อย่างประสบความ

สำเร็จจริงในการทำงานตามคุณลักษณะและเป้าหมายที่ถูกคาดหวัง

 

   3. Evaluation:

 

กระบวนการติดตามผล และ ประเมินวัดผลการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระหว่างการพัฒนาและ เสร็จสิ้นการพัฒนา เพื่อทำการสรุปค่าความ         เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 

 

   4.  Follow up:

 

 กระบวนการติตดามผลสำเร็จ และ โปรแกรมแนะนำที่สามารถกระทำได้ต่อเนื่องสำหรับฝ่ายบุคคล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของผู้            เข้าโปรแกรม

bottom of page