top of page

Discover Yourself:

ค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้ตนเอง การเข้าใจจุดบวก จุดท้าทายของตนเองอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม

 • เรียนรู้สร้างคุณค่าต่อตนเอง ต่องานและสุขภาพของผู้ทำงาน

 • เพิ่มทักษะการวางแผนเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาทัศนคติและการสร้างกำลังใจถูกต้อง

 • เพิ่มทักษะการวางแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่

สอดคล้องต่อคุณค่าตัวตน และหลักการในชีวิต

 

แบบทดสอบทางจิตวิทยาประกอบการอบรม*

Self-Awareness Personality Test: แบบสำรวจประเมินระดับการตระหนักรู้ทางดา้นพฤติกรรมของตนเอง ทีส่งผลการต่อเติบโต

Get Thing Done for The Right Way:

 

 

ศักยภาพของการบริหารเวลาบนจุดคุ้มทุน

วัตถุประสงค์

 

 • เรียนรู้ลกษณะนิสัยหรือคุณสมบัติที่มีของตนเอง ต่องานที่รับผิดชอบ เพื่อการประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน

 • เรียนรู้4 รูปแบบการแบ่งงานเพือ่ การบริหารงานสำหรับผู้ทำงาน

 • เพิ่มทักษะในการบริหารเวลา บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อองค์กร

 • เรียนรู้และเพิ่มทักษะการวางแผนพัฒนาและการดูแลตนเองเบื้องต้นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองในการทำงาน

 

แบบทดสอบทางจิตวิทยาประกอบการอบรม*

Time Management Test: แบบประเมินการวิเคราะห์การบริหารและการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

Customize Training Course

เรามีบริการทำการอบรมตามความต้องการ และวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ  และความคาดหมายขององค์กร

 

    การออกแบบและดีไซน์การอบรม เรามีทีมงานมืออาชีพที่สนับสนุนและมีประสบการณ์อย่างยาวนาน  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้อบรมจะได้และสามารถนำไปใช้งานในชีวิตการทำงาน  และองค์กรก็สามารถวัดผล ROI  ได้

 

    โดยหากลูกค้าต้องการรายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงเราก็สามารถสนับสนุน Executive Summary Report 

 

เราเชื่อว่าทุกองค์กรมีความคาดหมายที่แตกต่างกัน  ดังนั้นทุกการอบรมที่จัดโดยเรา ก็จะออกแบบให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสม

iStock-481292759.jpeg

หลักสูตรการอบรม

Mindset Training

Executive Body Language

 

1 Day Training: การฝึกอบรม ทักษะการแสดงออกของผู้บริหาร เรียนรู้การสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง เพื่อให้เกิดการรับรู้เชิงบวก และ เรียนรู้ การเข้าใจผู้อื่น ผ่านการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง เพื่อการบริหารบุคคลอย่างมืออาชีพ

 

Morning/ช่วงเช้า: เรียนรู้ การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง ของบุคคล และ ทำแบบประเมิน การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และ จุดสังเกต อย่างเป็นระบบ

 

Afternoon: เรียนรู้การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางของตนเอง ทั้งด้านบวก และ ด้านลบ เรียนรู้การแสดงบุคลิกภาพ เพื่อให้บุคคลอื่น รับรู้ และ ยอมรับ

Customer Mind Program:

 

ทัศนคติการให้บริการด้วยพฤติกรรมที่ประทับใจ

วัตถุประสงค์

 

 • เพิ่มความเข้าใจในความส าคัญของบทบาทตนเองในฐานะผู้ให้บริการในรูปแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้งานจริง

 • เพิ่มทักษะและความเข้าใจในระหว่างทีมงาน การให้

ความสำคัญกับบุคคลที่ร่วมงาน

 • เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ความตอ้งการที่แท้จริงของลูกค้าผู้ต้องการได้รับบริการ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แบบทดสอบทางจิตวิทยาประกอบการอบรม***

 • Customer Mind Test: แบบประเมินทัศนคติด้านการบริหารจัดการอารมณ์(Emotional Management)

Contact Us

Success! Message received.

bottom of page