top of page

About Us

M.I.S.S.CONSULT
M = Management  I = Intelligence    S  = Strategy for   S  = Success 

Our Strength:  M.I.S.S.CONSULT เน้นการให้บริการบนพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และ การประเมินผลสำเร็จ ณ ศตวรรษที่ 21การลงทุนที่ประสบผลสำเร็จต้องสามารถประเมินวัดได้  เพราะทุกอย่างคือ การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง องค์กรและผู้ทำงานต่างต้องการ การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่สามารถตรวจสอบประเมินผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบรับ และ สร้างการแข่งขันทางธุรกิจที่ดีที่สุด MissConsultให้บริการด้วยรูปแบบสินค้าและบริการบนพื้นฐาน...

 

  • Positive Psychology & Behavioral Science Focus

  • Neuroscience for People Development 

M.I.S.S.CONSULT  ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาศักยภาพบุคคล ถูกจัดตั้งภายใต้วัตถุประสงค์การบริการคุณภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักทางจิตวิทยา เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ทำงานตลอดถึงองค์กรธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ มากกว่า 10 ปี

ประวัติบริษัท

 M.I.S.S.CONSULT เน้นการบริการเพื่อสนับสนุน การบริหาร การประเมินทักษะความสามารถ เป็นส่วนหนึ่งของการวางกลยุทธ์เพื่อการประสบความสำเร็จที่วัดผลได้

 

 

 

Our Policy: 

 

ทีมงาน M.I.S.S.CONSULT ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากแพทย์ทางด้านจิตเวท นักจิตวิทยา และ ผู้บริหารระดับสูง โดยได้รับใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันชั้นนำระดับสากล สำหรับการพัฒนาทางด้านบุคลากรและ ความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา 

MissConsult บริหารงานภายใต้คำมั่นด้านคุณภาพสินค้าและบริการผ่านการรับประกันความพึงพอใจ 100% ...

The Trustable quality Tests & Services: 

 

คุณภาพของสินค้าและบริการของ MissConsult ที่เชื่อถือได้ โดยผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากล และ ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม และ รับรองคุณวุฒิจากสถาบันชั้นนำ

The Incredible Coaching Service Center: M.I.S.S.CONSULT 

 

ให้ความสำคัญกับความเข้าใจและการได้รับการบริการอย่างดีที่สุดผ่านศูนย์บริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Convenient: ที่ M.I.S.S.CONSULT  

 

เราคำนึงถึงความสะดวกสบายและความง่ายต่อการใช้บริการ จึงจัดรูปแบบให้บริการมีทั้งส่วนที่เป็น ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย สามารถใช้บริการได้ทั้ง รูปแบบ เอกสาร อินเตอร์เนท หรือ ผ่านระบบโปรแกรม

Let us help your business today. Contact us now to start your journey.

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights) 

 

บริษัทฯขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซด์ของบริษัทนี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว 

 

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการ ใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่า โดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที 

bottom of page