เรา MissConsult.com เชื่อมั่นด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลของมนุษย์ บุคคลมีศักยภาพในตนเองและสามารถพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จสูงสุดได้

       ถ้าบุคคลผู้นั้นมีความต้องการที่จะกระทำ บนพื้นฐานความเชื่อมั่นดังกล่าว บริษัท MissConsult จึงเปิดให้บริการด้านที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพบุคคล ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยา เช่น เครื่องมือแบบประเมินทางจิตวิทยา กระบวนการให้คำปรึกษา ตลอดจนการจัดฝึกอบรมให้แก่องค์กรและบุคคลธรรมดา ภายใต้วัตถุประสงค์การให้บริการคุณภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคล

       www.missconsult.com ถูกจัดตั้งขึ้นมาภายในวัตถุประสงค์การบริการคุณภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักทางจิตวิทยา เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ทำงานตลอดถึงองค์กรธุรกิจ MissConsult.com ประกอบไปด้วยเนื้อหา ข่าวสาร สาระที่นำเสนอทั้งต่อ ผู้ทำงานและองค์กร เพื่อนำเสนอมุมมองที่กว้างต่อโลกของการทำงาน โดยรวมข้อมูลด้านการพัฒนาทัศนคติ ข้อมูลทางการพัฒนาศักยภาพบุคคล ข้อมูลหลักทางการบริหารและทำงานเชิงธุรกิจ ตลอดจนข้อมูล ข่าวสารด้านการบริหารงานขององค์กรชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงทัศนคติและรูปแบบการทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดทั้งมีการนำแบบประเมินทางจิตวิทยาที่เป็นลักษณะและเอกสิทธ์เฉพาะ ของ MissConsult.com มาให้บริการ
Copyright 2013 MissConsult.com all rights reserved.